مشاهده کلیه مصوبات جلسه برگزار شده و آخرین وضعیت آنها مشاهده کلیه مصوبات مرتبط با هر شخص یادآوری و اعلام اتمام فرصت زمانی برای اجرا


در زمان اجرای جلسه:


برنامه ریزی ساده

برنامه ریزی و اطلاع رسانی ساده وسریع از طریق SMS،ٍEmail،Notification و با کم ترین هزینه و سریع ترین روش.
تنظیم دستور جلسه ، پیش از برگزاری جلسه و اطلاع رسانی دستور جلسه به مدعوین
تعیین مجریان هر یک از مصوبات و مهلت اجرای آن ها و تعیین شخصی به عنوان پیگیری کننده برای هر یک از مصوباتبازدهی بیشتر در اجرای جلسات

تعیین مجریان هر یک از مصوبات و مهلت اجرای آن ها و تعیین شخصی به عنوان پیگیری کننده برای هر یک از مصوبات


قبل از استفاده


بعد از استفاده

با جلسات بیشتر آشنا شوید